O nadaci

Nadace je zřízena za účelem shromažďování finančních prostředků k podpoře a realizaci osvětové, vzdělávací, publikační, klinické a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby s problémy vyvolanými užíváním návykových látek a závislostí na těchto látkách, osoby trpící tzv. nelátkovými závislostmi, osoby trpící souvisejícími nebo doprovodnými duševními poruchami a s tím spojenými důsledky, osoby ohrožené těmito fenomény a/nebo trpící v důsledku závislosti svého rodinného příslušníka nebo blízké osoby.

V souladu s účelem nadace je činnost nadace zaměřena na:

 • podporu vědy, výzkumu a evaluace adiktologie,
 • realizaci vědeckých, výzkumných a evaluačních činností v oboru adiktologie,
 • propagaci a osvětu činností spojených s oborem adiktologie,
 • podporu inovativních vzdělávacích, výzkumných a klinických aktivit směřujících k další kultivaci a zvyšování odborné úrovně a společenské prestiže celého oboru,
 • podporu a realizaci koncepční činnosti včetně evaluace vědecké metodologie, poskytovaných služeb, činností a péče v rámci oboru adiktologie,
 • podporu pacientů (rizikových uživatelů návykových látek a závislých) v léčbě a podporu (zdravotní, psychologickou, mediační, právní a materiální) jejich rodinám a blízkým,
 • podporu a péči o odborníky v oboru adiktologie (lékaře, sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty a další pracovníky) a k naplnění účelu nadace na podporu lékařů – neadiktologů a širší odborné veřejnosti, a to včetně pregraduálního a postgraduálního vzdělávání domácích i zahraničních studentů se zaměřením na obor adiktologie a v dalších souvisejících oborech,
 • podporu projektů zaměřených na širokou veřejnost,
 • podpora a vedení vzdělávacích programů, osvětové a publikační činnosti,
 • podporu aktivit zaměřených na prosazení právních či sociálních opatření týkajících se adiktologické problematiky,
 • podpora mezinárodní spolupráce a kontaktů mezi světovými a českými odborníky v adiktologii.

Nadace se může účastnit na vypracování speciálních projektů, které budou v souladu s etickými zásadami oboru adiktologie ku prospěchu tohoto oboru, jakož i ku prospěchu osvěty, edukační, preventivní, publikační, vědeckovýzkumné a evaluační, poradenské nebo léčebné činnosti.

Cílem nadace je naplňováním výše uvedeného účelu zvyšování odborné úrovně a prestiže oboru, zlepšování kvality života osob se závislostí, jejich rodin a blízkých, jakož i snižování počtu závislých osob.

© Nadace ADICTA 2014