Pro média

Tisková zpráva

V Praze 20. února 2014:

Nadace ADICTA: naším cílem je podpora oboru adiktologie a nemocných závislostí

Adiktologie je obor, který zaznamenal v posledních letech rychlý rozvoj. V příkrém kontrastu s úrovní špičkových adiktologických pracovišť je nedostatečný počet ambulancí – dříve označovaných jako AT poradny (alkoholismus – toxikomanie). Proto byla na popud předních adiktologů založena Nadace ADICTA, která byla ke dni 30. prosince 2013 zapsána do obchodního rejstříku.

Číslo konta Nadace ADICTA: 263024442/0300

Hlavním posláním Nadace ADICTA je shromáždění finančních zdrojů na trvale udržitelný rozvoj oboru adiktologie, na vzdělávání lékařů i nelékařských profesí v oboru adiktologie, na poskytování příspěvků na studijní pobyty našich i zahraničních studentů na českých i světových adiktologických pracovištích.

Pomoc závislým – poradny

Nadace ADICTA chce vybudovat poradny pro dospělé, kteří onemocněni závislostí především na legálních drogách – alkoholu a tabáku a chce jim poskytovat i poradenství v oblasti zdravého životního stylu.

Česká společnost se vyznačuje vysokou tolerancí k užívání legálních drog, tedy alkoholu a tabáku. V důsledku podceňování tohoto dlouhodobého problému se řadí Česká republika se 16,45 litry čistého alkoholu na obyvatele staršího 15 let mezi světové špičky ve spotřebě alkoholu (podle WHO na 2. místo za Moldávií). Odhaduje se, že minimálně 600 tisíc Čechů užívá alkohol rizikově, či nebezpečným způsobem, který může poškodit jejich zdraví. Kolik z nich je na alkoholu závislých, o tom přesné informace nemáme. V této oblasti chce Nadace ADICTA iniciovat průzkum a zjistit, kolik Čechů onemocní závislostí. Moderní adiktologie totiž vnímá závislost na alkoholu jako chronickou, opakující se nemoc, pro niž má již medicína své léčebné postupy. Adiktologických poraden, které by poskytovali ambulantní péči pacientům, je však nedostatek. V mnoha případech lehčí závislosti (pokud například nemocný nepotřebuje detoxifikaci) může významně pomoci i ambulantní léčba a významné snížení množství vypitého alkoholu.

Myslíme na děti a mladistvé

Z nedávných průzkumů vyplynulo, že v Česku chybí specializované ambulance pro děti a mladistvé s problémy s alkoholem, tabákem a dalšími drogami. Pomoc dětem, mladistvým a jejich rodinám vnímá Nadace ADICTA jako jednu ze svých hlavních priorit. Proto chce také podporovat zavedení certifikovaných preventivních programů do všech stupňů vzdělávacího procesu (od mateřských škol až po vysokoškolská studia). Cílem těchto programů je prevence rizikového chování, a to nejen z hlediska legálních a nelegálních drog, ale také prevence sexuálního rizikového chování, záškoláctví, poruch příjmu potravy, obezity, úrazů a dopravních nehod a dalších typů poruch chování.

„To jsou důvody, proč jsme naši nadaci založili. Nemůžeme jen přihlížet zhoršující se situaci a naslouchat prázdným slibům. Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek, který přispěje k zvýšení kvality a dostupnosti péče o jedince, kteří mají s alkoholem a tabákem problém,“ sdělila Marta Šimůnková, ředitelka Nadace ADICTA.

© Nadace ADICTA 2014